35.00

שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

ספרי ניב

2019

הספרים הדיגיטליים שלנו נקראים באמצעות אפליקציית ספריאפ הזמינה בחנויות האפליקציות:

טראנס מאנקי

ענבר עזרן
על הספר:

מָה עושִֹיׂם כְשֶּׁהַפַּחַד מִשְׁתַּלטֵּ עָליֵנו?ּ

כְשֶּׁישֵּׁ חָבֵר כָזּהֶ קָרובֹ, שֶׁמֵּרבֹ פַּחַד מַזהְִיר אותָֹנו ללְאֹ הֶרֶף ואֲַנחְַנו,ּ כְמּו קופְְֹים,

עושִֹיׂם אֶת כָלּ מָה שֶׁהואּ אומֵֹר?

ואְִם הואּ עושֶֹהׂ אֶת זהֶ מֵאַהֲבָה גדְּולֹהָ אֵליֵנו?ּ

הַאִם תִּתְּנו לו להְִשְׁתַּלטֵּ עֲליֵכֶם, או שֶׁאולּיַ תָּבִינו שֶׁהַכחַֹּ בַיּדַָּיםִ שֶׁלכֶָּם,

והְֶחָבֵר הַזּהֶ, רַק צָרִיך עָזרְָה בְלּלִמְדֹ להְֵרָגעַ?

זהֶו סִפּורּ עַל ילֶדֶ ושְּׁמו יואָֹב, שֶׁהֶאֱמִין לכְָל מָה שֶׁחֲבֵרו הַקּוףֹ אָמַר לו,ֹ ושְֶׁמֵּרבֹ דָאֲּגהָ,

רַק הָלךַ וגְדַָל, ויְואָֹב הָפַך קָטָן יותֵֹר ויְותֵֹר, כְשֶּׁהִפְסִיק להְַקְשִׁיב לעְַצְמו.ֹ

הָרֶגעַ שֶׁבוּ יואָֹב מְגלַהֶּ שֶׁהואּ זהֶ שֶׁקּובֵֹעַ למְִי להְַקְשִׁיב, מְשַׁנהֶּ אֶת כָלּ הַסִּפּורּ ומְּלמֵַּד אֶת

הַקּורְֹאִים כֵיּצַד לשְַׁחְרֵר בְכּחֹותֹ עַצְמָם פְּחָדִים ורְּגשָׁותֹ שְׁליִליִיִּם.

חוות דעת

אין עדיין חוות דעת.

היה הראשון לכתוב סקירה “טראנס מאנקי”

פרטי הספק

מק"ט [8]4-1272-342 קטגוריה